Privacy verklaring

  Algemeen

  De AVG is de nieuwe wet ter bescherming van privacy- en persoonsgegevens. Op grond van deze wet heeft een organisatie die met persoonsgegevens werkt bepaalde plichten en heeft degene van wie de gegevens zijn bepaalde rechten. Dit privacyreglement is bedoeld om je te informeren over jouw rechten en mijn plichten die gelden op grond van de AVG binnen met Ziel & Zaligheid.

  Verwerken van persoonsgegevens

  Bij met Ziel & Zaligheid worden diverse persoonsgegevens van jou verwerkt. Dit is noodzakelijk voor een goede onderlinge communicatie en het financieel afhandelen van coachingsessies, workshops en andere activiteiten.

  Als je je inschrijft voor de nieuwsbrief geeft je alleen jouw naam en e-mailadres op. Deze gegevens worden verzameld in het programma MailChimp. Via dit programma verstuurt met Ziel & Zaligheid de nieuwsbrief. Je kunt je altijd afmelden voor de nieuwsbrief via de in de betreffende mailing aangegeven methode. Bij het invullen van het contactformulier of het aanmeldformulier voor de workshops geef je alleen je naam, adres, telefoonnummer en email adres op. Je persoonsgegevens worden in beginsel alleen gebruikt door met Ziel & Zaligheid. Wij verstrekken je persoonsgegevens niet aan derden zonder jouw toestemming, tenzij wij daartoe verplicht zijn op basis van de wet of een rechterlijke uitspraak.

  Bewaartermijn

  Met Ziel & Zaligheid bewaart de gegevens niet langer dan voor de verwerkelijking van de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld en verwerkt nodig is.

  Onderhoud website

  De website van met Ziel & Zaligheid wordt onderhouden door Petriana.nl. Meggy Timmer heeft een verwerkersovereenkomst met dit bedrijf afgesloten.

  Cookies

  De website met Ziel & Zaligheid maakt gebruik van analytische cookies t.b.v Google Analytics. Door middel van deze cookies krijgt met Ziel & Zaligheid inzicht in het gebruik van de website. De privacy van de bezoeker blijft met deze analytische cookies gewaarborgd. De data die verzameld worden via deze cookies hebben uitsluitend tot doel om het gebruik van de website voor de bezoeker te optimaliseren.

  Social media buttons - Cookies

  Op deze website vind je buttons om artikelen te delen via sociale media zoals Facebook, Twitter en LinkedIn. Deze buttons werken door middel van cookies die van deze sociale netwerken zelf afkomstig zijn.

  Verstrekking aan derden

  De gegevens die je aan mij geeft kan ik aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

  Zo maak ik gebruik van een derde partij voor:

  • Het verzorgen van de website door Petriana.nl;
  • Het verzorgen van de (financiële) administratie;
  • Het verzorgen van nieuwsbrieven en uitnodigingen.

  Ik geef nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee ik geen verwerkersovereenkomst heb afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maak ik hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van jouw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zal ik de door jouw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij mij opvraagt. In een dergelijk geval dien ik medewerking te verlenen en ben dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kan ik persoonsgegevens delen met derden indien je mij hier schriftelijk toestemming voor geeft.

  Rechten omtrent jouw gegevens

  Je hebt recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke ik van je ontvangen heb. Tevens kun je bezwaar maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door mij of door één van mijn verwerkers. Ook heb je het recht om de door jouw verstrekte gegevens door mij te laten overdragen aan jezelf of in opdracht van jou direct aan een andere partij. Ik kan je vragen om je te legitimeren voordat ik gehoor kan geven aan voornoemde verzoeken. Mag ik jouw persoonsgegevens verwerken op basis van een door jou gegeven toestemming hiertoe, dan heb je altijd het recht deze toestemming in te trekken.

  Klachten

  Mocht je een klacht hebben over de verwerking van jouw persoonsgegevens dan vraag ik je hierover direct contact met mij op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vindt ik dit natuurlijk erg vervelend. Je hebt altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

  Wijzigingen

  Deze privacyverklaring kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd bij wijzigingen in de bedrijfsvoering van met Ziel & Zaligheid. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.

  Vragen

  Als je naar aanleiding van mijn Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met mij op.

  Contactgegevens

  Meggy Timmer-Oostdijck
  Met Ziel & Zaligheid
  Kluinweideweg 17
  8171 PS Vaassen

  www.metzielenzaligheid.nl

  Contact & adresgegevens

  met Ziel & Zaligheid

  Meggy Timmer-Oostdijck
  Kluinweideweg 17
  8171 PS VAASSEN

  Stel je vraag


  Privacy verklaring

  Lees mijn blog